Cēsu novada pašvaldība latvāņu apkarotājiem piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

Rīga, 3.janv., LETA. Cēsu novada pašvaldība to zemju īpašniekiem, kuri būs veikuši latvāņu invāzijas ierobežojošus pasākumus, piemēros 90% nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus, liecina pašvaldības informācija.

Šāds lēmumu Cēsu novada dome pieņēmusi, lai zemes īpašniekus motivētu ilgtermiņā veikt latvāņu ierobežošanas pasākumus.

Atvieglojumu saņems tikai tie īpašnieki, kuru nekustamajos īpašumos tiek sekmīgi veiktas darbības invāzijas apturēšanā.

Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumam, NĪN maksātājam - zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam - laikā no 1.janvāra līdz 31.maijam Cēsu novada pašvaldībā jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, norādot nodokļa atvieglojuma veidu.

To, vai īpašums varēs saņemt nodokļa atvieglojumu, noteiks Apsekošanas komisija, līdz kārtējā gada 15.jūnijam veicot zemes vienības pirmreizēju apsekošanu, lai konstatētu latvāņu invāziju ar divgadīgiem vai vecākiem latvāņiem, kas aizņem vairāk nekā 0,1 hektāru lielu vienlaidus platību. Pēcāk komisija augustā veiks zemes vienības apsekošanu, lai konstatētu, vai veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi. Apsekošanu var veikt bez zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes, iepriekš informējot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju par plānotajiem apsekošanas laikiem.

Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas Cēsu novadā latvāņu invāzijai katru gadu ir pieaugoša tendence.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 280 līdz 1400 eiro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 350 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 570 līdz 2900 eiro.